مرکز تخصصی یوگا

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ حسینی

آکادمی یوگا - آقای حسینی

از ﺳﺎل 1355 ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻮﮔﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل فرصتی ﺑﻮدم ﺗﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﺎد ﻳﻮﮔﺎ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم. ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از آﺷــﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دوستان عزیزم در ﺳﺎل 1368 ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﻴﺎم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻼﺳﻴﻚ  اﻳﻦ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ.

در ﺳـﺎل 1383 ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻳﻮﮔﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل وﻗﻔﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺗﻮﺳــﻂ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ورزﺷــﻬﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ در آن ﺷــﺮﻛﺖ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﻳﺎﻓﺖ  ﻧﻤﻮدم .

در ﺧﺼـﻮص آﻣﻮزش ﻧﻴﺰ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي 1378 آﻣﻮزش ﻳﻮﮔﺎ را در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي (باشگاه پیام) ﺷﺮوع ﻛﺮدم ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ دوره اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن  آﻣﻮزش ﻳﻮﮔﺎ را در ﺑﺎﺷﮕﺎه وﺣﺪت. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدم