مرکز تخصصی یوگا

افسانه رضایی سبزوار

yoga teacher

متولد 1340 ،لیسانس مدیریت و برنامه ریزی درسی ،دوره های اموزشی تخصصی: دوره مربیگری درجه 3 ،دوره مدرسی از وزارت ورزش ،دوره مدرسی از دانشگاه بیهار هند ،دوره اموزش اصول یوگا درمانی از دانشگاه تهران(دفتر اموزشهای ازاد دانشگاه)
دوره های تخصصی: دوره های اناتومی ،پرانایام(تمرینات تنفسی) ،پراتی اهارا(یوگانیدرا،انتارمونا…)
سابقه فعالیت در : یوگا و بارداری ،یوگا و ام اس ،یوگا و سالمندان ،بوگا و تمرینات اصلاحی و…