مرکز تخصصی یوگا

زهرا نعيمی

آکادمی یوگا - زهرا نعیمی

متولد ١٣٦٢، موسس اكادمي يوگا مهراوران. داراي مدرك مربيگري از فدراسيون ورزشهاي همگاني، مدرك مربيگري از هند، دوره اموزش اصول يوگا درماني از دانشگاه تهران(دفتر اموزشهاي ازاد دانشگاه )
١٠ سال سابقه مربيگري