مرکز تخصصی یوگا

اصول یوگا

اصول یوگا

اصول رژیم غذایی
این اصل، سوخت مناسبی را برای بدن تهیه می کند.در حالی که مصرف مناسب غذا، هوا، آب ونور آفتاب از ضروریات است،رژیم غذایی یوگا، ذهن را آرام و احساسات سرکشی آدمی را مهار می‌کند.
اصل وانهادگی
این اصل همانند سیستم خنک کننده با رادیوتر ماشین عمل می کند. هنگامی که ذهن و جسم به طور مرتب فعالیت می‌کنند و ظرفیت آنان تقلیل می‌یابد، وانهادگی،راه طبیعی جبران نیروی از دست رفته است.در طول روز،بدن تمامی انرژی لازم برای روز بعد را فراهم می‌کند،
اما گاهی اتفاق می‌افتد که‌ تمامی این انرژی در عرض چند دقیقه، توسط عصبانیت،صدمه و یا خشم زیاد از بین می رود.این فرآیند عصبانیت و خشم،گاهی اوقات به عادی در می آید و نتیجه ناخوشایندی را، هم برای جسم و هم برای ذهن به دنبال دارد.
در یوگا برای رسیدن به ریلکس کامل از سه روش بهره گیری می شود:
۱-فیزیکی
۲-روانی
۳-روحی
ریلکس فیزیکی همان حالت شاوآسانا یا حالت جسد است .
ریلکس روانی در هنگام بحران وفشار روانی به صورت تنفسی آرام و منظم به مدت چند دقیقه است که‌ سبب آسودگی و احساس بی وزنی می شود.ریلکس روانی تمامی فشار ها، نگرانی ها، اضطراب ها، ترس ها و عصبانیت ها را آرام می سازد و تمامی این حرکات، بحرانهای روحی را تقلیل می دهد.ریلکس کامل و واقعی زمانی حاصل می‌شود که‌ انسان‌، خویش را از خود آگاهی جدا سازد
اصول تفکر مثبت
خود را کنترل کنید،ذهن آرام می گیرد. از طریق سکون و تمرکز آرام می گیرد.از طریق سکون و تمرکز فکر،طبیعت و سرشت تخت کنترل آگاهی قرار می گیرد.در مدیتیشن، گذشته و آینده وجود ندارد.این حالت فقط زمانی مسیر می شود که تمامی تعدیلات روانی،متوقف و ساکن می شوند. با کنترل ومتوقف کردن نوسانات فکری، مدیتیشن آرامش روانی را در پی دارد. آثار یوگا،هم در پیشگیری،هم در درمان و هم در کاهش عوارض ناشی از بسیاری از بیماری ها تأثیرات قابل توجهی دارد.یوگا سبب تغییراتی در جسم و روان فرد می‌شود که‌ این‌ تغییرات خود از بین برنده ی زمینه های ایجاد بسیاری ازبیماری هاست است و از این طریق سبب پیشگیری می شود.روش پیشگیری یوگا از بیماری ها با بسیاری از روشهای پیشگیری کننده دیگر متفاوت است.

اصول رژیم غذایی
این اصل، سوخت مناسبی را برای بدن تهیه می کند.در حالی که مصرف مناسب غذا، هوا، آب ونور آفتاب از ضروریات است،رژیم غذایی یوگا، ذهن را آرام و احساسات سرکشی آدمی را مهار می‌کند.
اصل وانهادگی
این اصل همانند سیستم خنک کننده با رادیوتر ماشین عمل می کند. هنگامی که ذهن و جسم به طور مرتب فعالیت می‌کنند و ظرفیت آنان تقلیل می‌یابد، وانهادگی،راه طبیعی جبران نیروی از دست رفته است.در طول روز،بدن تمامی انرژی لازم برای روز بعد را فراهم می‌کند،
اما گاهی اتفاق می‌افتد که‌ تمامی این انرژی در عرض چند دقیقه، توسط عصبانیت،صدمه و یا خشم زیاد از بین می رود.این فرآیند عصبانیت و خشم،گاهی اوقات به عادی در می آید و نتیجه ناخوشایندی را، هم برای جسم و هم برای ذهن به دنبال دارد.
در یوگا برای رسیدن به ریلکس کامل از سه روش بهره گیری می شود:
۱-فیزیکی
۲-روانی
۳-روحی
ریلکس فیزیکی همان حالت شاوآسانا یا حالت جسد است .
ریلکس روانی در هنگام بحران وفشار روانی به صورت تنفسی آرام و منظم به مدت چند دقیقه است که‌ سبب آسودگی و احساس بی وزنی می شود.ریلکس روانی تمامی فشار ها، نگرانی ها، اضطراب ها، ترس ها و عصبانیت ها را آرام می سازد و تمامی این حرکات، بحرانهای روحی را تقلیل می دهد.ریلکس کامل و واقعی زمانی حاصل می‌شود که‌ انسان‌، خویش را از خود آگاهی جدا سازد
اصول تفکر مثبت
خود را کنترل کنید،ذهن آرام می گیرد. از طریق سکون و تمرکز آرام می گیرد.از طریق سکون و تمرکز فکر،طبیعت و سرشت تخت کنترل آگاهی قرار می گیرد.در مدیتیشن، گذشته و آینده وجود ندارد.این حالت فقط زمانی مسیر می شود که تمامی تعدیلات روانی،متوقف و ساکن می شوند. با کنترل ومتوقف کردن نوسانات فکری، مدیتیشن آرامش روانی را در پی دارد. آثار یوگا،هم در پیشگیری،هم در درمان و هم در کاهش عوارض ناشی از بسیاری از بیماری ها تأثیرات قابل توجهی دارد.یوگا سبب تغییراتی در جسم و روان فرد می‌شود که‌ این‌ تغییرات خود از بین برنده ی زمینه های ایجاد بسیاری ازبیماری هاست است و از این طریق سبب پیشگیری می شود.روش پیشگیری یوگا از بیماری ها با بسیاری از روشهای پیشگیری کننده دیگر متفاوت است.

عنوان:کتاب مرجع یوگا نشاط ،تفکر،به زیستن

 

مشخصات نویسنده

eqweqwe sadweqwe

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید